Logo for Leesaow.com

ป่ามะคาเดเมียที่อุดมสมบูรณ์


  • ความลงตัวของสภาพภูมิประเทศ เนื่องด้วยดอยช้าง มีสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมกับการปลูกมะคาเดเมีย และมีน้ำอุดมสมบูรณ์เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นป่า 98% หน้าดินลึก และมีความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งต้น มะคาเดเมีย ยังชอบอยู่สลับกับต้นกาแฟ ซึ่งจะส่งผลให้มะคาเดเมียเจริญเติบโตได้ดี มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • ความลงตัวของสภาพภูมิอากาศ ด้วยอุณหภูมิที่อยู่ในระดับทรงตัว ประมาณ 10 – 30 องศาเซลเซียส ตลอดทั้งปีของสภาพภูมิอากาศบนดอยช้าง ซึ่งเหมาะสมกับต้นมะคาเดเมีย ที่ชอบอุณภูมิประมาณ 10-30 องศาเซลเซียส และจะยิ่งส่งผลดีมากขึ้นหากหน้าหนาวมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 18 องศาเซลเซียส ด้วยสาเหตุนี้ ดอยช้างจึงมีข้อได้เปรียบทั้งทางด้านสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศอย่างชัดเจน
  • ความรู้ และทักษะ เจ้าหน้าที่ได้ผ่านการอบรมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปมะคาเดเมียดอยช้าง โดยมีการรวมตัวของชุมชนท้องถิ่น สร้างอาชีพและรายได้จากการผลิตมะคาเดเมียป้อนสู่ตลาดภายในและภายนอกประเทศ
  • การปรับปรุงพันธุ์ของมะคาเดเมีย เนื่องจากเราได้นำพันธุ์ออสเตเลียมาพัฒนาสายพันธุ์ให้ดีขึ้น ทั้งในด้านการเจริญเติบโต การให้ผลผลิต และขนาดของเมล็ดพันธุ์ที่ใหญ่ และให้รสชาติที่ดี
  • การสนับสนุนอาชีพให้กับชุมชนในท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะคาเดเมียดอยช้าง จังหวัดเชียงราย เป็นการรวมตัวกันของชุมชนท้องถิ่นดอยช้าง ชาวบ้านได้รับการอบรมและใช้ชีวิตประจำวันใกล้ชิดกับไร่มะคาเดเมียและไร่กาแฟบนดอยช้าง จึงสามารถดูแล และพัฒนาคุณภาพของมะคาเดเมียได้อย่างใกล้ชิด และเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับกลุ่มชาวบ้านที่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาธุรกิจมะคาเดเมียให้เป็นธุรกิจของชุมชนต่อไป

การฝึกอบรมให้ความรู้

การเก็บเกี่ยวมะคาเดเมีย

ครอบครัวของบ้านดอยช้างที่อยู่ร่วมกันหลากหลายชนเผ่า

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปมะคาเดเมียดอยช้าง
562 หมู่ 3 บ้านดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
ติดต่อคุณสุพจน์ โทร. 084-739-2418 หรือ คุณภูมิจิตร โทร. 081-884-5845
E-mail : leesoawmacadamia@yahoo.co.th, suphod.w@gmail.com