Logo for Leesaow.com

ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ท่านสามารถชำระค่าสินค้าโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส), ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกสิกรไทย ทั้งนี้ท่านสามารถโอนเงินได้สะดวกทั้งผ่าน ATM, Internet Banking

ธนาคาร ชื่อบัญชี ประเภท สาขา เลขที่บัญชี
เพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การ
เกษตร (ธกส)
บ้านดอยช้างมะคาเดเมีย ออมทรัพย์ วาวี 501-2-48964-1
กรุงไทย นายสุพจน์ วินิจวงษ์พนา ออมทรัพย์ ตลาดป่าก่อ (เชียงราย) 843-0-02209-0
ไทยพาณิชย์ นายสุพจน์ วินิจวงษ์พนา ออมทรัพย์ เชียงราย 507-281127-5
กสิกรไทย นายสุพจน์ วินิจวงษ์พนา ออมทรัพย์ เชียงราย 154-2-07500-5

เมื่อท่านโอนเงินชำระค่าสินค้าแล้วกรุณายืนยันการโอนเงิน คลิกที่นี่

เมื่อได้รับการยืนยันผ่านหน้าเว็บไซต์แล้วทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านทันที

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปมะคาเดเมียดอยช้าง
562 หมู่ 3 บ้านดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
ติดต่อคุณสุพจน์ โทร. 084-739-2418 หรือ คุณภูมิจิตร โทร. 081-884-5845
E-mail : leesoawmacadamia@yahoo.co.th, suphod.w@gmail.com